Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Vernár v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2018 je 16,1 %

Vo Vernári, dňa  25.02.2019


 

Kalendár triedeného zberu na rok 2019

Kalendar_triedeneho_zberu_2019.pdf(290.6 kB)Kalendar_triedeneho_zberu_2019.pdf

Harmonogram zberu - elektroodpad 2019
Vernár - 30.3.2019  a 21.9.2019. 

Harmonogram zberu nebezpečného odpadu - mobilná zberňa 2019
Vernár - 24.6.2019 do 1.7.2019 a 25.11.2019 do 2.12.2019. 

 


 

NAKLADAJME S ODPADMI SPRÁVNE, A CHRÁŇME SI TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME - NAŠU PRÍRODU

Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  je obec povinná realizovať triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložených odpadov a urobiť aktivity, ktoré zabezpečia, že sa nebude zneškodňovať (spaľovať alebo ukladať na skládku) biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene. Obec je tiež povinná podľa potreby zabezpečiť, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká.
To znamená, že sme to my, všetci občania!

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov:

JE POVINNÝ:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov (KO) v obci
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO
  • ukladať komunálne odpady, ich vytriedené zložky a drobné stavebné odpady do zberných nádob (kanvy a vrecia), a na miesta určené obcou

ZAKAZUJE SA:

  • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch (t.z. zakazuje sa vytvárať čierne skládky)
  • zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch (t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu z domácnosti, v záhrade a pod. )
  • zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta  (t.z. zakazuje sa dávať odpad k potoku alebo do potoka).

PORUŠENIE ZÁKAZOV JE POVAŽOVANÉ ZA PRIESTUPOK
A OBEC MôŽE ULOŽIŤ FYZICKÝM OSOBÁM POKUTU DO 166 €.

Viac informácií o možnostiach triedenia odpadu nájdete v súbore na stiahnutie.


 

Kalendár triedeného zberu na rok 2019

Nakladajme_s_odpadmi_spravne.pdf(818.4 kB)Nakladajme_s_odpadmi_spravne.pdf

NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov pojem nelegálna skládka nepozná, ani ho konkrétne nedefinuje. Definuje však povinnosti pôvodcov odpadov a tie sa vzťahujú aj na čierne skládky.  § 18 ods. 2 písmená  a) b) c) definujú povinnosti fyzických a právnických osôb k problematike čiernych skládok.

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

  • riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
  • obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
  • nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané hneď viacerými zákonmi (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...)

Trestný zákon (č. 300/2005 Z.z.) v § 302 (neoprávnené nakladanie s odpadmi) ods. 1 znie: „Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ So zväčšujúcim sa rozsahom protiprávnej činnosti na úseku odpadového hospodárstva, sa zväčšujú aj možné trestno-právne postihy páchateľa (interval od 6 mesiacov po 8 rokov).


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka