Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

SAMOSPRÁVA

Základné ustanovenia

Obec Vernár je samostatným územno-správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území. Územie obce tvorí je katastrálne územie.

Obec Vernár je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (podľa podmienok ustanovených zákonom). Obec Vernár nakladá a hospodári aj s majetkom štátu podľa platnej právnej úpravy.

Orgánmi obce Vernár sú: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vernár. Obecné zastupiteľstvo je zriaďované na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vernár zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vernár na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vernár má 7 poslancov.

Starosta obce
Najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 4 ods. 1 zákona NRSR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zástupca starostu
Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu je volený z poslancov obecného zastupiteľstva a zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo v čase nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Hlavný kontrolór obce
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Vernár zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vernár zo dňa 7. decembra 2018 tieto komisie:

-  Finančná komisia
-  Stavebná komisia a komisia  pre ochranu verejného poriadku
-  Sociálna komisia
-  Športová komisia
-  Kultúrna komisia
-  Komisia pre pozemkové úpravy

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu komisie a ďalších členov. Predseda komisie je volení obecným zastupiteľstvom z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Právomoci a kompetencie
Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a správou jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce
Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (zákona SNR č. 138/1991 Zb  o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Vernár“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vernári (§ 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov).

Financovanie
Obec financuje svoju činnosť z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.
Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Rozpočet
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom vo Vernári. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov  a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.
Účtovníctvo o stave majetku, výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad vo Vernári.
Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.


 

Informácie o kompetenciách

Obec Vernár zabezpečuje výkon úloh, zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebným úradom. Stavebným úradom je obec Vernár. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad, overený skúškou.


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka