Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie návrhu návštevného poriadku NP Slovenský raj

Vytlačiť
 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje návrh Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma. 

Oznámenie návrhu a návrh navštevného poriadku: súbory na stiahnutie.

Zverejnené: 3.4.2018


 
 
Položky 1-3 z 31

Informácia o zverejnení strategického dokumentu - PHSR obce Vernár na roky 2018 - 2023

Vytlačiť
 

Okresný úrad  Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VERNÁR 2018-2023 (AKTUALIZÁCIA PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VERNÁR 2007-2013) je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-vernar-2018-2023  

Stanoviská k uvedenému  strategickému dokumentu  je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA na adresu:

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44 Poprad

e-mail: Milos.Pitvor@minv.sk

fax: 052/ 7871924

tel.052/7871921

Konzultácie podľa § 63 zákona EIA k uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente  je možné vykonať na Okresnom úrade Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 052/7871929  alebo mailom Milos.Pitvor@minv.sk.

Zverejnené: 7.3.2018


 
 
Položky 1-3 z 31

ZMENA SPRÁVNYCH POPLATKOV

Vytlačiť
 

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Pre obecné úrady sú dôležité nasledovné položky:

Položka 2

  1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných  záznamov, evidencií, registrov listín   a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €
  2. Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo   písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo   súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom   jazyku  mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €

Položka 3

1.   Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis mení sa správny poplatok z 1,50 € na 2 €        

Okrem novelizovaných Položiek Sadzobníka správnych poplatkov pracovníkov obcí upozorňujeme aj na ďalšie úpravy a zmeny v zákone o správnych poplatkoch, týkajúce sa poplatkov za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, špecializovaného portálu alebo integrovaného obslužného miesta - § 7, 10, 15a, 17, 18a a 19k.

Účinnosť novelizovaného zákona o správnych poplatkoch je 1. 1. 2018.


 
 
Položky 1-3 z 31

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka