Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vernár v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 114/2018 zo dňa 5. júna 2018

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vernár zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 30.7.2018 na Obecný úrad Vernár,  Hlavná 171/65,  059  17 Vernár, v uzatvorenej obálke označenej
“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Požadované podmienky (prílohy prihlášky):

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • znalosť základných noriem samosprávy, resp. skúsenosti s výkonom funkcií v samospráve
  • profesijný životopis

Podrobné informácie: súbor na stiahnutie

Zverejnené: 6. júna 2018


 
 
Položky 1-3 z 32

Oznámenie návrhu návštevného poriadku NP Slovenský raj

Vytlačiť
 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje návrh Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma. 

Oznámenie návrhu a návrh navštevného poriadku: súbory na stiahnutie.

Zverejnené: 3.4.2018


 
 
Položky 1-3 z 32

Informácia o zverejnení strategického dokumentu - PHSR obce Vernár na roky 2018 - 2023

Vytlačiť
 

Okresný úrad  Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VERNÁR 2018-2023 (AKTUALIZÁCIA PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VERNÁR 2007-2013) je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-vernar-2018-2023  

Stanoviská k uvedenému  strategickému dokumentu  je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA na adresu:

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44 Poprad

e-mail: Milos.Pitvor@minv.sk

fax: 052/ 7871924

tel.052/7871921

Konzultácie podľa § 63 zákona EIA k uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente  je možné vykonať na Okresnom úrade Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 052/7871929  alebo mailom Milos.Pitvor@minv.sk.

Zverejnené: 7.3.2018


 
 
Položky 1-3 z 32

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka