Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

poďakovanie...

Poďakovanie Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, milí Vernárci /Vernárčania/, 

     v prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru a podporu v komunálnych voľbách.  

Teší ma, že účasť na voľbách bola v našej obci viac ako 75%, čo výrazne prekračuje celoslovenský priemer. Na starostu ste si vyberali z 3 kandidátov, a na poslancov z 18 kandidátov. Hlasovanie a celé voľby boli pod dozorom nielen volebnej komisie, ale aj nezávislého pozorovateľa. Chcem poďakovať, volebnej komisií a zapisovateľke za transparentne odvedenú prácu, ktorú potvrdil aj nezávislý pozorovateľ. Všetkým kandidátom ďakujem za to, že volebná kampaň neprekročila medzu zákonnosti.

Zvoleným poslancom chcem popriať veľa elánu a síl do práce v obecnom parlamente – zastupiteľstve.

Moje poďakovanie patrí hlavne tým, ktorí ma podporili a zverili mi do rúk zodpovednosť za smerovanie a rozvoj našej obce na ďalšie obdobie. Výsledky hlasovania, zodpovednosť za obec prijímam zo všetkou pokorou a vážnosťou, pretože za veľkou dôverou stoja aj veľké očakávania. Získal som 182 hlasov, čo je podpora takmer polovice zo zúčastnených voličov.

Tento silný mandát vnímam ako jasný signál na pokračovanie v začatej práci na ďalšie štyri roky, ktoré nesmieme premrhať.

Máme schválené aj rozpracované projekty, ktoré je potrebné realizovať, a tak prispieť k skvalitneniu života v našej obci.

Nasledujúce štyri roky budeme spoločne napĺňať to, čo sme si predsavzali a čo je v našej obci potrebné.

Viem, čo naša obec potrebuje, no chcem Vás poprosiť, aby ste si dobré myšlienky a nápady nenechávali iba na diskusiu pri pivku... Svojou občianskou zainteresovanosťou a angažovanosťou aj Vy môžete prispieť k realizácií toho, čo je v našej obci potrebné...

Viem, že sa už tak ako niekedy, nenosí ochota verejnosti zapájať sa na úkor svojho času a rodiny, do vecí verejných, no aj tak, vyzývam Vás všetkých, ktorým záleží na blahu našej obce, na spoluprácu... Zúčastňujte sa aktívne zasadnutí obecného zastupiteľstva, nenechajte si svoje nápady a rady na zlepšenie iba pre seba. Dajte o nich vedieť a nebojte sa ich predniesť...

     Verím, že sa nám aspoň tak ako doteraz podarí zrealizovať vytýčené úlohy a tak prispieť k skvalitneniu života v našej obci.

     Nech nám Boh dá všetkým pevného zdravia a dostatok fyzických aj duševných síl na túto prácu ...

... spoločne pokračujeme ďalej...

Ešte raz Vám všetkým úprimne ĎAKUJEM!

Ing. Vladimír Ondruš
starosta obce Vernár 


 
 

Výsledky volieb 2018

Výsledky volieb do samosprávy obcí, 10.11.2018Vytlačiť
 


 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajovVytlačiť
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov kandidátov, členov volebnej komisie a voličov. 


 
 

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov OZ vo VernáriVytlačiť
 

Miestna volebná komisia vo Vernári oznamuje, že v súlade s § 174 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k vzdaniu sa kandidatúry kandidáta:

5. Ľubomír Lukáč, 26 r., stavebný robotník, Sloboda a Solidarita, Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o úmrtí kandidáta na poslanca OZVytlačiť
 

Oznámenie o úmrtí kandidáta na poslanca OZ: 

1. Jaroslav Alexa, 61 r., strojný zámočník, Smer – sociálna demokracia


 
 

Komunálne voľby 2018: Informácia pre voliča

Komunálne voľby 2018: Informácie pre voličaVytlačiť
 

Konanie volieb bude v sobotu 10.11.2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod., kedy môžete dať svoj hlas kandidátovi na starostu obce a 7 kandidátom na poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vernári.

V obci Vernár je vytvorený 1 volebný okrsok - zasadačka obecného úradu. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zoznam kandidátov 

1. Jaroslav Alexa, 61 r., strojný zámočník, Smer – sociálna demokracia
2. Tomáš Bartko, 34 r., technický dozor stavieb, Slovenská národná strana
3. Erik Brondoš, 38 r. , robotník, Strana moderného Slovenska (sms)
4. Ľubomír Greňa, Mgr., 29 r., finančný sprostredkovateľ, Spolu - občianska demokracia
5. Ľubomír Lukáč, 26 r., stavebný robotník, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Andrea Lukáčová, Mgr.,29 r., sekretárka, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
7. Pavel Lunter, 59 r., inštalatér, Most – Híd
8. Radovan Macurák, 45 r., správca budov, Smer – sociálna demokracia
9. Ľubomír Mindok, 60 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)
10. Šimon Mindok, 38 r., vedúci servisu, Slovenská národná strana
11. Martina Olekšáková, 43 r., predajca stavebnín, Smer – sociálna demokracia
12. Marek Ondruš, Ing., 37 r., technický riaditeľ, Slovenská národná strana
13. Ondrej Ondruš, 40 r., vedúci realizácie stavieb , nezávislý kandidát
14. Ján Parimucha, 42 r. , zámočník, zvárač, Smer – sociálna demokracia
15. Milan Petrigáč, 30 r., lesník, Slovenská národná strana
16. Ján Šifra , 60 r., lesný robotník, Slovenská národná strana
17. Marko Šifra, Ing., 26 r., učiteľ, živnostník , Slovenská národná strana
18. Šimon Šifra , 62 r., súkromný podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)
19. Ondrej Škoviera, 43 r., živnostník, Most – Híd
20. Peter Vernarec, Bc., 22 r., študent , nezávislý kandidát

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Kandidáti:

1. Ondrej Ondruš , 40 r., vedúci realizácie stavieb, nezávislý kandidát
2. Vladimír Ondruš, Ing. , 57 r. , starosta obce, Smer – sociálna demokracia
3. Matej Šifra , 61 r. , súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.


 
 

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:


 

Rozhodnutie o konaní volieb do samosprávy obcí

2018_203-1.pdf(144.9 kB)2018_203-1.pdf

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  •  výkon trestu odňatia slobody,
  •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

Lyžiarske stredisko
Vernár - Studničky

HOTEL STUDNIČKY***
Tešíme sa na Vás!
No signal, no stress :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka